17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a távollevok között kötött szerzodésekrol

A Kormány a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következoket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerzodésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyu vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesíto, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlo eszköz használata útján (távollevok között kötött szerzodés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerzodésrol eltéroen nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészíto pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítoi, a befektetési szolgáltatási és a kiegészíto befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerzodésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzodésre;

b) automatából történo értékesítésre;

c) nyilvános távbeszélo állomás igénybevétele útján a távbeszélo szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerzodésre;

d) az építési szerzodésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerzodésekre, kivéve a bérleti szerzodést;

f) az árverésen kötött szerzodésre.

(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerzodésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerzodésre és az ingatlanok idoben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzodésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlo eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerzodés megkötése érdekében - szerzodési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelolappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyovel) billentyuzettel vagy érintoképernyovel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerzodés megkötése elott kello idoben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a gazdálkodó szervezet cégnevérol (nevérol), székhelyérol (lakóhelyérol), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerzodés tárgyának lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;

d) szükség szerint a szállítás költségérol;

e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeirol;

f) az elállás jogáról (4-5. §);

g) a távközlo eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltéroen állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség idejérol;

i) a szerzodés legrövidebb idotartamáról olyan esetben, amikor a szerzodésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlodoen kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelmuen, közérthetoen és pontosan, az igénybe vett távközlo eszköznek megfelelo módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerzodéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerzodéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerzodés megkötése elott kello idoben, de legkésobb a szerzodés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerosíto dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben eloírtakon felül tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követoen igénybe veheto kiegészíto szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerzodés megszüntetésének lehetoségét, ha az határozatlan idore szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlo eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlo eszköz üzemeltetoje részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címérol.

4. § (1) A fogyasztó a szerzodéstol nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerzodést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzodés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határido attól a naptól kezdodik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követo harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredo kárának megtérítését.

5. § A felek eltéro megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzodés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határido lejárta elott a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elo, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerzodés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és idoszaki lap terjesztésére vonatkozó szerzodés esetében;

f) szerencsejáték-szerzodés esetében.

6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerzodést is felbontja.

(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerzodés felbontásából eredo kárát nem köteles megtéríteni, és tole kamat vagy egyéb költség sem követelheto. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerzodés megkötésébol eredo kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerzodésben ezt a kár elemeinek és összegszeruségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfeleloen alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekrol és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerzodés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet elozetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) A felek eltéro megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétol számított harminc napon belül köteles a szerzodés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerzodésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzodésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles errol a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerzodésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerzodésben meghatározott módon helyettesíto áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viselésérol, valamint a megfeleloen helyettesíto áruval, illetve szolgáltatással történo teljesítésrol a gazdálkodó szervezet egyértelmuen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerzodéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltéroen nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetové tevo távközlo eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidok betartására vonatkozó eloírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban eloírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követoen kötött szerzodésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejuleg a házaló kereskedésrol szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérol szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdeto 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerzodések tekintetében a fogyasztók védelmérol szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztetheto szabályozást tartalmaz.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
letöltheto verzió
GDPR - semmilyen személyes adatot nem kezelünk!
DinoPAD - nem csak a lúdtalp ellen!
Valde ülopárna - Komfort és kényelem ülés közben!
DinoPAD - nem csak a lúdtalp ellen!
Valde - Komfort és kényelem ülés közben!
Magyarországon kapható ülopárnák listája
Magyarországon kapható tartásjavító eszközök
A Kormány a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény
Általános Szerzodési és Felhasználási feltételek
Hol kapható?
Partnerek
A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
AKCIÓ